Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van TROX Nederland B.V

I. Algemeen
 
1.1
 
Deze voorwaarden gelden voor alle leveringen en diensten evenals eventuele afzonderlijke contractuele afspraken. Hiervan afwijkende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden, ook door acceptatie van de opdracht, geen bestanddeel van de overeenkomst. Een overeenkomst komt - voor zover niet specifiek anders afgesproken – pas door schriftelijke orderbevestiging van de leverancier tot stand.
 
1.2
 
De leverancier behoudt zich het eigendomsrecht van alle informatie van fysieke en niet fysieke aard - ook in elektronische vorm - en het auteursrecht voor op monsters, kostenramingen, tekeningen etc.; zij mogen niet worden doorgegeven aan derden. De leverancier verplicht zich om door de opdrachtgever beschikbaar gestelde en als vertrouwelijk geoormerkte informatie en documentatie niet zonder toestemming toegankelijk te maken voor derden.
 
1.3
 
Alle gegevens van de leverancier t.a.v. de zaken in de catalogus of in de onderhandelingen over contracten zijn eigenschapsbeschrijvingen, geen garanties in juridische zin. Voor zover er in de koopovereenkomst niet nadrukkelijk iets anders is bepaald dan wel daaraan is gerefereerd, heeft de leverancier geen garanties gegeven.
 
1.4
 
Doorslaggevend voor de interpretatie van handelsbepalingen zijn, in geval van twijfel, de Incoterms 2010.
 
1.5
 
Aanbiedingen zijn uitsluitend vrijblijvend. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft de leverancier het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Levertijdopgaven zijn indicatief. Als leveringsdag geldt de dag van verzending af fabriek. Het transport daarna naar de opdrachtgever kost gemiddeld één tot twee werkdagen.
 
1.6
 
Instructie bescherming gegevens: Wij wijzen erop dat wij - uitsluitend voor zakelijke doeleinden – de persoonlijke gegevens van contactpersonen met behulp van de elektronische verwerking van de gegevens conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens - verwerken en doorgeven. In dit verband kunnen bepaalde gegevens (naam, adres, facturatiegegevens en betalingsmoraal van de opdrachtgever) aan kredietbeoordelaars en kredietverzekering worden overgedragen.
 
II Prijs en Betaling.
 
2.1
 
De prijzen gelden, wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, af fabriek; inclusief intern transport in de fabriek, echter exclusief opdrachtgeverspecifieke verpakking en afladen op het aanleveradres. Prijzen voor afzonderlijke items in een aanbieding gelden uitsluitend bij afname van de gehele offerte. De geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde tarief. Wanneer na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen optreden in heffingen en/of andere kosten van derden die in de overeengekomen prijs zijn opgenomen of ontstaan deze pas dan, dan is de leverancier gerechtigd tot een overeenkomstige prijswijziging.
 
2.2
 
Tenzij anders overeengekomen dient de betaling zonder enige vorm van korting op de rekening van de leverancier te worden voldaan en wel netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De betaling dient op zodanige wijze en tijdstip te geschieden dat de leverancier op de vervaldatum over het volledige bedrag kan beschikken. De kosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
2.3
 
Het recht betalingen achter te houden dan wel met tegenvorderingen te verrekenen kan slechts worden uitgeoefend indien de tegenvorderingen niet bestreden en rechtsgeldig vastgesteld zijn.
 
2.4
 
De opdrachtgever komt in gebreke op het moment dat de vervaldatum verstrijkt en de betaling niet op de rekening van de leverancier is voldaan. Ingebrekestelling geschiedt d.m.v. schriftelijke aanmaning uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur of een gelijkwaardig betalingsverzoek van de leverancier. Wanneer de opdrachtgever in gebreke komt, berekent de leverancier een rentevergoeding van twee procent per maand cumulatief. Het claimen van verdere schade, met name meerkosten in verband met wisselkoersveranderingen en koersgaranties, blijft voorbehouden.
 
2.5
 
Alle vorderingen van de leverancier zijn onmiddellijk betaalbaar indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of de leverancier kennis krijgt van omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever vermindert. De leverancier is te allen tijde gerechtigd om leveringen slechts tegen vooruitbetaling uit te voeren.
 
2.6
 
Geraakt de opdrachtgever met zijn betalingen in gebreke, dan is de leverancier bovendien gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en daarnaast schadevergoeding te eisen. Verder kan de leverancier de opdrachtgever het doorverkopen en de montage van geleverde zaken verbieden en de teruggave ervan of de overdracht van het indirecte eigendom van de geleverde zaken op kosten van de opdrachtgever eisen.
 
2.7
 
De in de lid 4 t/m 6 genoemde rechtsgevolgen kan de opdrachtgever, door het stellen van zekerheden ter hoogte van de bedreigde betalingsaanspraak van de leverancier, afwenden.
 
III. Levertijd, vertraagde levering.
 
3.0
 
De definitie van levertijd is: het aantal werkdagen dat noodzakelijk is voor het voor verzending gereed maken van de door de opdrachtgever bestelde delen gerekend vanaf het moment dat aan alle voor productie noodzakelijke voorwaarden is voldaan. In deze definitie is niet opgenomen de tijd van het transport van de leverancier naar de opdrachtgever.
 
3.1
 
De levertijd blijkt uit de op de internetsite www.trox.nl gepubliceerde levertijdenlijst, dan wel uit afspraken tussen de contractpartijen. De levertijd vangt aan nadat alle commerciële en technische vraagstukken tussen de contractpartijen zijn opgehelderd en de opdrachtgever aan alle op hem rustende verplichtingen, zoals bijv. het leveren van de benodigde verklaringen of vergunningen van overheidszijde of het doen van een aanbetaling, heeft voldaan. Is dit niet het geval, dan wordt de levertijd aangepast aan de situatie zoals deze geldt op het moment waarop door de opdrachtgever aan alle verplichtingen is voldaan. Dat geldt niet voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging. In geval de opdrachtgever de order achteraf wijzigt, is de leverancier gerechtigd om de levertijd te verlengen.
 
3.2
 
De leverancier is gehouden de bevestigde levertijd na te komen onder voorbehoud van tijdige levering door toeleveranciers. Wanneer zich vertragingen aankondigen, deelt de leverancier dit de opdrachtgever zo snel mogelijk mee.
 
3.3
 
De leveringstermijn is nagekomen als het onderwerp van levering bij de afloop ervan de fabriek van de leverancier heeft verlaten of het voor verzending gereedstaan ervan is gemeld. Voor zover er een afname dient plaats te vinden is - behalve bij gerechtigde afnameweigering - de datum van afname doorslaggevend, danwel de melding van het gereed zijn voor afname.
 
3.4
 
Wanneer de verzending resp. de afname van de zaken wordt vertraagd om redenen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dan worden hem, te beginnen één maand na melding van het voor verzending resp. afname gereed zijn, de door de vertraging ontstane kosten in rekening gebracht.
 
3.5
 
Is het niet nakomen van de leveringstijd het gevolg van overmacht, van arbeidsgeschillen of andere gebeurtenissen die zich buiten de invloedssfeer van de leverancier bevinden, dan wordt de levertijd met een redelijke termijn verlengd, zonder dat de leverancier daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. De leverancier zal de opdrachtgever het begin en het einde van dergelijke omstandigheden zo spoedig mogelijk mededelen. De leverancier is bovendien gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 
3.6
 
De opdrachtgever kan, zonder het stellen van een termijn, het contract beëindigen wanneer voor de leverancier de totale prestatie vóór de overgang van het risico definitief onmogelijk wordt. De opdrachtgever kan bovendien de overeenkomst annuleren als bij een bestelling de uitvoering van een deel van de levering onmogelijk wordt en hij een gerechtigd belang bij de afwijzing van de deellevering heeft. Is dit niet het geval, dan dient de opdrachtgever de voor de deellevering geldende contractuele prijs te betalen. Doet zich de onmogelijkheid of het onvermogen tijdens het aannameverzuim voor of is de opdrachtgever voor deze omstandigheden alleen of grotendeels verantwoordelijk, dan blijft hij verplicht tot het leveren van een tegenprestatie.
 
3.7
 
Raakt de leverancier in gebreke, dan is de opdrachtgever gehouden hem een respijtperiode van 10 werkdagen toe te staan. Wanneer de leverancier na het verstrijken van de respijtperiode nog in gebreke blijft en er voor de opdrachtgever aantoonbare schade ontstaat, dan is deze gerechtigd om een schadeloosstelling wegens verzuim te eisen tenzij de leverancier zich bereid verklaart de opdrachtgever ter finale kwijting van deze schade een overeengekomen bedrag te betalen. Deze bedraagt voor elke volle week vertraging 0,5 %, in totaal echter ten hoogste 5 % van de waarde van dat gedeelte van de totale levering dat, ten gevolge van de vertraging, niet tijdig of niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt. Stelt de opdrachtgever de leverancier - met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsgevallen - na het betaalbaar zijn een redelijke termijn voor de voldoening en wordt die termijn niet nagekomen, dan is de opdrachtgever binnen het kader van de wettelijke voorschriften gerechtigd tot ontbinding. Verdere aanspraken op grond van leveringsverzuim worden uitsluitend bepaald conform paragraaf VII.2 van deze voorwaarden.
 
3.8
 
Besluit de opdrachtgever de opdracht te annuleren of weigert deze de acceptatie van de zaken op gronden die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, dan is de leverancier gerechtigd om de opdrachtgever te ontslaan van contractuele verplichtingen en in plaats daarvan annuleringskosten als schadevergoeding te eisen van tien procent van de netto waarde van de opdracht zonder nadere specificatieverplichting. Bovendien dient de opdrachtgever, na sommatie door de leverancier, de eventueel speciaal voor hem gemaakte uitrusting voor de vervaardiging van de bestelde zaken te vergoeden, welke hem in dat geval desgewenst ter beschikking wordt gesteld.
 
IV Risico-overgang, afname
 
4.1
 
In zoverre niet anders is overeengekomen geschiedt de aflevering franko afleveringslocatie in Nederland. De leverancier bepaalt de weg- en de wijze van verzending evenals de expediteur en de vrachtvervoerder. Indien de opdrachtgever een andere dan de door de leverancier gekozen verzendingsweg en –wijze eist, draagt de opdrachtgever de daaraan verbonden additionele kosten. Daaronder valt ook de hydraulische los/laadvoorziening aan de vrachtwagen, aanlevering met een stadsvoertuig evenals aflevering op een door de opdrachtgever bepaald specifiek moment. De aflevering geschiedt per vrachtwagen (onafhankelijk van de leveringsvoorwaarden), niet afgeladen, tot aan de aflaadlocatie dan wel (indien van toepassing) tot aan het trottoir voor de aflaadlocatie. De aflaadlocatie moet voor alle gangbare typen vrachtwagens via weersonafhankelijk begaanbare wegen bereikbaar zijn. De opdrachtgever is verplicht te zorgen voor losmogelijkheden, waaronder begrepen een losplaats en het transport van de losplaats naar het pand van de opdrachtgever. De (wadden)eilanden zijn van deze transport- en afleveringsvoorwaarden uitgesloten.
 
4.2
 
Het risico gaat over op de opdrachtgever zodra de te leveren zaken de fabriek van de leverancier hebben verlaten, dan wel ook in geval er deelleveringen plaatsvinden of de leverancier nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of de aanlevering en opstelling voor zijn rekening heeft genomen. Voor zover er een afname dient plaats te vinden, is deze doorslaggevend voor de overgang van het risico. Deze moet onmiddellijk op het tijdstip van afname, danwel na de melding van de leverancier inzake het gereed zijn voor afname worden uitgevoerd. De opdrachtgever mag de afname niet weigeren indien er sprake is van een niet-essentieel gebrek.
 
4.3
 
Vertraagt de verzending resp. de afname of blijven deze achterwege ten gevolge van omstandigheden die de leverancier niet zijn toe te rekenen, dan gaat het risico vanaf de dag van melding van het verzend- of afname gereed zijn over op de opdrachtgever.
 
4.4
 
Wanneer buiten de schuld van de leverancier het transport via de beoogde weg of naar de beoogde plaats binnen de bepaalde tijd onmogelijk wordt, dan is de leverancier gerechtigd om via een andere weg of naar een andere plaats te leveren; de ontstane meerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt in dezen te bepalen.
 
4.5
 
Deelleveringen zijn toegestaan, mits deze acceptabel zijn voor de opdrachtgever. In de branche gebruikelijke meer- of minderleveringen afwijkend van de afgesproken hoeveelheid zijn toegestaan.
 
4.6
 
Bij transportschade dient de opdrachtgever onverwijld te zorgen voor opname van een, zo mogelijk met foto’s gedocumenteerd, proces-verbaal en deze bij de leverancier te deponeren.
 
4.7
 
Aangeleverde zaken dienen, ook als ze kleine gebreken vertonen, door de opdrachtgever, zonder aantasting van zijn rechten op basis van paragraaf VI. van deze voorwaarden, in ontvangst te worden genomen.
 
4.8
 
De producten worden onverpakt en niet tegen roest beschermd geleverd. Indien en voor zover gangbaar, levert de leverancier verpakt. Voor verpakking, bescherming en/of transporthulpmiddelen zorgt de leverancier op grond van eigen ervaring en op kosten van de opdrachtgever. Transport- en alle overige verpakkingen volgens de richtlijnen van de verpakkingsverordening worden door de leverancier niet teruggenomen.
 
V. Eigendomsvoorbehoud.
 
5.1
 
De leverancier behoudt zich het eigendomsrecht van de geleverde zaken tot aan de ontvangst van alle betalingen op grond van het leveringscontract voor. De opdrachtgever is verplicht aan alle maatregelen die nodig zijn voor het veiligstellen van het eigendomsrecht van de leverancier mee te werken.
 
5.2
 
De leverancier is gerechtigd het geleverde voor rekening van de opdrachtgever tegen diefstal, breuk-, brand-, water- en overige schade te verzekeren in zoverre de opdrachtgever deze verzekering niet aantoonbaar zelf heeft afgesloten.
 
5.3
 
De opdrachtgever mag de geleverde zaken verkopen noch verpanden of als zekerheid in eigendom overdragen. Bij verpandingen en beslagname dan wel andere beschikkingen door derden dient hij de leverancier hiervan onmiddellijk te verwittigen.
 
5.4
 
In geval van contractbreuk door de opdrachtgever, met name bij betalingsverzuim, is de leverancier na aanmaning gerechtigd tot het terughalen van de geleverde zaken en de opdrachtgever verplicht tot afgifte ervan.
 
5.5
 
Op basis van het eigendomsvoorbehoud kan de leverancier de geleverde zaken uitsluitend opeisen nadat hij de overeenkomst heeft ontbonden. Dit laat onverlet het recht van de leverancier om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
 
5.6
 
De opdrachtgever is verplicht om de leverancier onmiddellijk alle executoriale maatregelen tegen de aan het eigendomsvoorbehoud onderhevige zaken mede te delen en hem afschriften van beschikkingen en processen-verbaal inzake beslagleggingen toe te zenden. Hij dient bovendien alles te ondernemen om de uitvoering van de executiemaatregelen af te wenden.
 
5.7
 
Het verzoek om opening van een insolventieprocedure inzake het vermogen van de opdrachtgever geeft de leverancier het recht om de overeenkomst te ontbinden en de onmiddellijke teruggave van de geleverde zaken te eisen.
 
5.8
 
Bij verwerking, verbinding en vermenging door of namens de opdrachtgever van de zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen met andere producten, heeft de leverancier recht op het mede-eigendom van de nieuwe zaken naar rato van de factuurwaarde van de door hem geleverde voorbehoudszaken tot de factuurwaarde, en bij gebreke daarvan, tot de fabricagewaarde van de andere gebruikte producten. Vervalt het eigendom van de leverancier door verwerking, verbinding of vermenging, dan draagt de opdrachtgever de leverancier reeds bij het afsluiten van de overeenkomst de hem toekomende eigendomsrechten op de nieuw ontstane voorraad of zaken ter hoogte van de factuurwaarde van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken over en houdt deze kosteloos voor de leverancier in bewaring. De op grond hiervan ontstane mede-eigendomsrechten gelden als eigendomsvoorbehoud in de zin van paragraaf V.1.
 
5.9
 
De opdrachtgever mag de zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen uitsluitend in het gewone zakelijke verkeer tegen zijn normale zakelijke condities en zolang hij niet in verzuim is vervreemden, onder voorwaarde dat hij met zijn afnemer een eigendomsvoorbehoud overeenkomt en dat de vorderingen op basis van het doorverkopen met inachtneming van paragraaf V. 10 t/m V.12 overgaan op de leverancier. Tot andere beschikkingen betreffende zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen is hij niet gerechtigd.
 
5.10
 
De vorderingen van de opdrachtgever op basis van het doorverkopen worden reeds bij het afsluiten van deze overeenkomst op de leverancier overgedragen. De leverancier neemt de overdracht hierbij aan.
 
5.11
 
Als de zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen door de opdrachtgever samen met andere, niet door de leverancier verkregen zaken wordt vervreemd, dan geldt de overdracht van de vordering op grond van het doorverkopen slechts ter hoogte van de factuurwaarde van telkens de zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen. Bij de vervreemding van zaken waarop de leverancier mede-eigendomsaandelen conform paragraaf V.8 heeft, geldt de overdracht van de vordering voor de hoogte van deze mede-eigendomsaandelen.
 
5.12
 
Wanneer de zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen door de opdrachtgever ter voldoening van een contract inzake de aanneming van werk wordt gebruikt, gelden voor de vordering op grond van deze overeenkomst de paragrafen V.10 en V.11 .
 
5.13
 
De opdrachtgever is gerechtigd vorderingen uit de vervreemding conform paragraaf V.9 tot V.12, tot herroeping, waartoe de leverancier te allen tijde gerechtigd is, te incasseren.
 
5.14
 
De opdrachtgever is in geen geval bevoegd tot het afstaan van vorderingen. Op verzoek van de leverancier is hij verplicht om zijn afnemers onmiddellijk op te hoogte te stellen van de overdracht aan zijn leverancier en hem de voor de incasso benodigde informatie en documentatie te geven.
 
5.15
 
Gaat de waarde van de aan de leverancier verleende zekerheden de ingedekte vorderingen in totaal met meer dan 25 % te boven, dan is de leverancier op verzoek van de opdrachtgever in zoverre verplicht om zekerheden naar eigen keuze vrij te geven.
 
5.16
 
Is het eigendomsvoorbehoud of de overdracht volgens het recht binnen de werkingssfeer waarvan de zaken zich bevindt, niet geldig, dan geldt de met het eigendomsvoorbehoud of de overdracht in dit gebied overeenkomende zekerheid als afgesproken.
 
VI Reclamaties
 
Op materiële en juridische gebreken van de levering geeft de leverancier met uitsluiting van verdere aanspraken - onder voorbehoud van paragraaf VII - als volgt garantie:
 
Materiële gebreken
 
6.1
 
Al zodanige onderdelen die ten gevolge van een vóór de overgang van het risico liggende omstandigheid gebreken vertonen, worden naar goeddunken van de leverancier kosteloos gerepareerd of vervangen door nieuwe onderdelen zonder gebreken. De constatering van dergelijke gebreken dient aan de leverancier onverwijld schriftelijk en onderbouwd te worden gemeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.
 
6.2
 
Voor het uitvoeren van alle volgens de leverancier noodzakelijk zijnde reparaties en/of vervangende leveringen dient de opdrachtgever, na overleg met de leverancier, deze het eerste recht van herstel te geven binnen een redelijke termijn; anders is de leverancier gevrijwaard van de aansprakelijkheid voor de daaruit ontstane gevolgen. Uitsluitend in dringende gevallen wanneer de bedrijfsveiligheid in het geding is resp. wanneer daarmee een onevenredig grote schade wordt afgewend, waarbij de leverancier onmiddellijk op de hoogte moet worden gesteld, heeft de opdrachtgever het recht om het gebrek zelf of door derden te laten verhelpen en van de leverancier vergoeding van de benodigde kosten te eisen.
 
6.3
 
Van de door de reparatie resp. de vervangende levering ontstane directe kosten draagt de leverancier - voor zover de reclamatie terecht blijkt te zijn - de kosten van het vervangende onderdeel inclusief de verzending. De leverancier draagt bovendien de directe kosten van de demontage en montage van het vervangende onderdeel alsmede de kosten van de eventueel noodzakelijke inzet van de noodzakelijke monteurs en hulpmonteurs inclusief reiskosten, voor zover dit voor de leverancier geen onevenredige belasting betekent. Verdere, met name indirecte, kosten (bijv. voor opbouw- en sloopwerkzaamheden, ombouwwerkzaamheden, steigers, zekerings- en veiligheidsmaatregelen) draagt de leverancier niet.
 
6.4
 
De opdrachtgever heeft, binnen het kader van de wettelijke voorschriften, recht op ontbinding van de overeenkomst indien de leverancier - met inachtneming van de wettelijke uitzonderingsgevallen - een hem gestelde redelijke termijn voor de reparatie of vervangende levering wegens een materieel gebrek vruchteloos heeft laten verstrijken. Is er slechts sprake van een irrelevant gebrek, dan heeft de opdrachtgever uitsluitend recht op vermindering van de contractueel overeengekomen prijs. Het recht op vermindering van de contractueel overeengekomen prijs blijft voor het overige uitgesloten. Verdere aanspraken worden uitsluitend bepaald volgens paragraaf VII. 2 van deze voorwaarden.
 
6.5
 
In de volgende specifieke gevallen wordt geen garantieaanspraak aanvaard: oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, foutieve montage resp. inbedrijfstelling door de opdrachtgever of derden, natuurlijke slijtage, foutieve of nalatige behandeling, niet correct onderhoud, ongeschikte koel-/smeermiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte ondergrond, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden - voor zover de leverancier hiervoor niet verantwoordelijk is.
 
6.6
 
Worden er door de opdrachtgever of door derden op ondeskundige wijze reparaties uitgevoerd, dan vervalt elke aansprakelijkheid voor de leverancier voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Hetzelfde geldt voor uitgevoerde wijzigingen aan de geleverde zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.
 
Juridische gebreken
 
6.7
 
Leidt het gebruik van de geleverde zaken tot schending van industriële eigendomsrechten of auteursrechten, dan zal de leverancier op eigen kosten de opdrachtgever in principe het recht tot verder gebruik verschaffen of de geleverde zaken op voor de opdrachtgever acceptabele wijze zodanig modificeren dat de schending van de beschermende rechten niet meer bestaat. Is dit onder economisch redelijke condities of binnen redelijke termijn niet mogelijk, dan is de opdrachtgever gerechtigd tot het ontbinden van de overeenkomst. Onder de genoemde voorwaarden heeft de leverancier dan ook recht op opzegging van de overeenkomst. Bovendien zal de leverancier de opdrachtgever vrijwaren van onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde aanspraken van de betreffende houder van de beschermende rechten.
 
6.8
 
De in paragraaf 6.7 genoemde verplichtingen zijn onder voorbehoud van paragraaf 7.2 voor het geval van de schending van industriële eigendoms- of auteursrechten onherroepelijk.
 
Ze bestaan slechts indien:
 
de opdrachtgever de leverancier direct op de hoogte stelt van geclaimde inbreuk op industriële eigendoms- of auteursrechten,
de opdrachtgever de leverancier adequaat ondersteunt bij de verdediging tegen de geclaimde aanspraken resp. hem de uitvoering van de modificatiemaatregelen conform paragraaf 6.7 mogelijk maakt,
de inbreuk niet is veroorzaakt doordat de opdrachtgever de geleverde zaken eigenmachtig heeft veranderd, dan wel op een wijze die niet conform de overeenkomst is, heeft gebruikt.
VII Aansprakelijkheid
 
7.1
 
Als de geleverde zaken door de schuld van de leverancier ten gevolge van een nagelaten of foutieve uitvoering van vóór of na het sluiten van de overeenkomst gedane voorstellen en adviezen, of door schending van andere contractuele nevenverplichtingen
 
met name de handleiding voor de bediening en het onderhoud van de geleverde zaken
door de opdrachtgever niet conform de overeenkomst kan worden gebruikt, dan gelden met uitsluiting van andere aanspraken van de opdrachtgever de regelingen van de paragrafen VI. en VII.2 dienovereenkomstig.
7.2
 
Voor schade die niet aan de geleverde zaken zelf is ontstaan, is de leverancier - op welke rechtsgronden dan ook - alleen aansprakelijk:
 
bij opzet,
bij bewuste roekeloosheid van het uitvoerend/ leidinggevend personeel,
bij door nalatigheid veroorzaakt(e) (dodelijk) lichamelijk letsel c.q. aantasting van de gezondheid,
bij gebreken die de leverancier te kwader trouw heeft verzwegen of waarvan hij het ontbreken ervan heeft gegarandeerd,
bij gebreken aan de geleverde zaken, voor zover volgens de wet op de productaansprakelijkheid sprake is van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade aan privé gebruikte voorwerpen. Bij door nalatigheid veroorzaakte schending van relevante contractuele verplichtingen is de leverancier ook aansprakelijk bij grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel en bij lichte nalatigheid, in het laatste geval beperkt tot de contracttypische, redelijkerwijs te voorziene schade.
De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag dan wel maximaal tot de verzekerde bedragen.
 
Verdere aanspraken zijn uitgesloten.
 
VIII. Verjaring
 
Alle aanspraken van de opdrachtgever - op welke rechtsgronden dan ook - verjaren binnen 24 maanden na risico-overdracht. De wettelijke verjaringstermijn voor opzettelijk en te kwader trouw handelen en van wettelijke aanspraken en productaansprakelijkheid blijft echter van kracht.
 
IX. Softwaregebruik.
 
Voor zover software deel uitmaakt van de levering wordt de opdrachtgever een niet exclusief recht verleend om de geleverde software inclusief de documentatie ervan te gebruiken. De software wordt op de daarvoor bestemde geleverde zaken ter beschikking gesteld. Het gebruik van de software op meer dan één systeem is niet toegestaan. De opdrachtgever mag de software uitsluitend in de wettelijk toegestane omvang vermenigvuldigen, bewerken, vertalen of van de objectcode in de broncode omzetten. De opdrachtgever verplicht zich om gegevens van de maker - met name copyrightvermeldingen - niet te verwijderen of zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de leverancier te wijzigen. Alle overige rechten op de software en de documentatie inclusief de kopieën blijven bij de leverancier resp. bij de softwareleverancier. De uitgifte van sub-licenties is niet toegestaan.
 
X. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
 
10.1
 
Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de opdrachtgever geldt uitsluitend het voor de rechtsbetrekkingen van binnenlandse partijen onder elkaar doorslaggevende Nederlandse recht.
 
10.2
 
Voor zover niet anders is overeengekomen, is de plaats van nakoming de fabriek van de leverancier en de plaats van de bevoegde rechter Rotterdam. De leverancier is echter gerechtigd om in de hoofdvestigingsplaats van de opdrachtgever de vordering in te dienen.
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Deel deze pagina

Beveel deze pagina aan

U kunt deze pagina delen door de link te delen.

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Contact

Wij zijn er om u te helpen.

Geef alstublieft het onderwerp van uw vraag en uw contactgegevens.
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399

Attachment (max. 10MB)

Velden met een ster (*) zijn verplichte velden.

Contact

Bedankt voor uw bericht!

Uw bericht is ontvangen door ons Service Center en wordt verwerkt.
Onze service-afdeling neemt contact met u op.
Als u algemene vragen over onze producten en services heeft, kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +31(0)183 767300 | Fax: +31(0)183 767399